Veiklos planas

PATVIRTINTA Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinės mokyklos Direktoriaus        2011 m.       d. Įsakymu Nr. _______________
VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO VIDURINĖS MOKYKLOS PROFESINIO ORIENTAVIMO CENTRO VEIKLOS PLANAS
2011-2012 M.M.
Tikslai:  Padėti mokiniams išsiaiškinti būsimos profesinės karjeros tikslus, susipažinti su darbo pasauliu ir padėti jiems įgyti gebėjimų planuoti tolimesnį mokymąsi, studijas ir profesinę karjerą.
Uždavinai: 1. Informuoti apie švietimo sistemos teikiamas mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas, įgyjamas kvalifikacijas profesinėse ir aukštosiose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje; 2. Informuoti apie profesinio mokymosi, studijų ir profesijų sąsajas; 3. Teikti informaciją apie profesijas, darbo rinką bei jos prognozes; 4. Supažindinti su Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS), kitais profesinio informavimo šaltiniais; 5.Teikti rekomendacijas individualių ugdymo planų sudarymui ir profesinio tinkamumo konsultacijas; 6. Bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis.
Eil.Nr Priemonė Laikas Atsakingas Tikslo įgyvendinimo kriterijai
1. Kaupti, sisteminti ir saugoti profesinę informaciją įvairiose laikmenose. Visus metus Ruth Reches, Viktorija Grinkevičienė Sutvarkytas, lengvai prieinamas profesinės informacijos fondas.
2. Supažindinimas su Atvira informavimo, konsultavimo sistema (AIKOS). Visus metus Ruth Reches, Viktorija Grinkevičienė Moksleiviai gebės naudotis AIKOS informacija.
3. Susitikimai su įvairių profesinių ir aukštųjų mokyklų atstovais, socialiniais partneriais. I-II pusmetis Jelizaveta Lichtinšain, Ruth Reches, Viktorija Grinkevičienė Gaunama informacija apie priėmimą, studijas ir profesijas.
4. Išvykos į įvairias įmones ir mokymo įstaigas bei ekskursijos į muziejus- pažintis su profesijomis. Visus metus Klasių vadovai, Ruth Reches, Viktorija Grinkevičienė Gaunama informacija apie studijas ir profesijas, bei darbo aplinką, derina teoriją su praktika.
5. Dalyvavimas Atvirų durų dienose profesinėse ir aukštosiose mokyklose. Visus metus Klasių vadovai, Ruth Reches, Viktorija Grinkevičienė Susipažįstama su priėmimo į mokyklas sąlygomis bei studijų programomis.
6. Apsilankymas parodoje „Mokslas, Studijos ir karjera 2012“, LITEXPO . Vasario mėn. Klasių vadovai, Ruth Reches, Viktorija Grinkevičienė Gaunama naujausia informacija  apie studijas Lietuvoje ir užsienyje
7. Darbo grupės kvalifikacijos kėlimas studijų ir karjeros planavimo seminaruose . Visus metus Viktorija Grinkevičienė, Ruth Reches Susipažįstama su naujausia informacija ir PIT-o darbo metodais.
8. Individualios profesinės konsultacijos moksleiviams „Asmeninis karjeros planavimas“. Visus metus Jelizaveta Lichtinšain, Ruth Reches, Viktorija Grinkevičienė Moksleiviai išskiria savo prioritetus, mokosi savo būdų tikslams pasiekti, geba ieškoti reikalingos informacijos.
9. Susitikimai su įvairių profesijų atstovais. I-II-as pusmetis Ruth Reches, Viktorija Grinkevičienė Gaunama informacija apie studijas ir profesijas, bei darbo aplinką,  karjeros galimybes.
10. Profesinių interesų tyrimas 9-ose klasėse. II-as pusmetis Ruth Reches Gauti testų rezultatai padeda numatyti galimas mokymosi ir studijų pasirinkimo alternatyvas.
11. Profesijų savaitė 10-12 oms kl. Balandžio mėn. Jelizaveta Lichtinšain, Ruth Reches, Viktorija Grinkevičienė Skatinamas domėjimasis profesijomis, informacijos paieška, kūrybiškumas jas pristatant.
12. Žydų agentūros sochnut atstovai supažindina moksleivius su Naale ir Sela programomis (galimybe gyventi ir mokytis Izraelyje) II-as pusmetis Jelizaveta  Lichtinšain, Ruth Reches, Viktorija Grinkevičienė Skatina pažinti savo istorinę tėvynę, plečia galimybes studijuoti užsienyje
13. Organizacijos ORT atstovai rengia seminarus moksleiviam Izraelyje, Bar Ilano universitete, ir Londone, kur jie turi galimybę susipažint su įvairiomis profesijomis I-II-as pusmetis Jelizaveta  Lichtinšain, Ruth Reches, Viktorija Grinkevičienė Skatina moksleivius susipažint su bendraamžiais iš kitų pasaulio šalių, sužinoti įvairių profesijų ypatumus, geriau pažinti savo interesus