Bendra tvarka

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2017 – 2018 MOKSLO METAIS                  

Klasė       Ugdymo proceso
pradžia pabaiga
1-4 09-01 05-31
5-11 09-01 06-15
12 09-01 05-25

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Pirmas pusmetis:     rugsėjo 1 d. – sausio 18 d.

Antras pusmetis:     1-4 kl. sausio 22 d. -gegužės 31 d.

                                   5-11 kl. sausio 22 d. – birželio 15 d.

                                   12 kl. sausio 22 d. – gegužės 25 d.

Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

                 Atostogos

Pradžia

Pabaiga

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos

2017-12-27

2018-02-19

2018-01-03

2018-02-23

Pavasario (Pesach)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros:   

                  1-4 kl.
                 5-11 kl.
                 12 kl.

               

2018-06-18
2018-06-18
2018-05-28

 

2018-08-31

 

Keturias ugdymo proceso dienas gimnazija skiria žydų tautos tradicijų  kultūros paveldui:

2017-09-21,22  Roš Ha Šana
2017-10-05 Sukkot 
2017-10-12 Simchat Tora

Kitos 6 dienos skiriamos kultūrinei, meninei, prevencinei ir kitai veiklai.

KLASĖS AUKLĖTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS.

1. Klasės auklėtojas konstruktyviai bendradarbiauja su mokiniais ir klasėje dirbančiais mokytojais. Siekia geriau pažinti savo auklėtinius įvairiose situacijose ir pamokose. Praveda klasės valandėlę, lavina mokinių iniciatyvumą ir kūrybingumą ruošiant renginius. Laiku suteikia reikalingą pagalbą mokiniui.
2. Klasės auklėtojas kryptingai pasirenka auklėjimo metodus, saugiai tyrinėja, nuosekliai, logiškai analizuoja ir kartu su klasės bendruomene sprendžia mokinius liečiančias problemas.
3. Kartu su klasėje dirbančiais mokytojais klasės auklėtojas nuolat stebi mokinių pasiekimus, kontroliuoja mokinių lankomumą.
4. Klasės auklėtojas informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių pasiekimus, mokymąsi ir reikalingą konkrečią pagalbą.

 Pamokų laikas

   
1 pamoka

8.00 – 8.45 val.

2 pamoka

9.00 – 9.45 val.

3 pamoka

 10.00 – 10.45 val.

4 pamoka

11.00 – 11.45 val.

5 pamoka

12.00 – 12.45 val.

6 pamoka

       13.00 – 13.45 val.

7 pamoka

14.00 – 14.45 val.

8 pamoka

15.00 – 15.45 val.


Valgyklos mokinių maitinimo grafikas 2017 – 2018 m.m.

 

Po 1 pam.

Po 2 pam.

Po 3 pam.

Po 4 pam.

Po 5 pam.

Po 6/7 pam.

Pusryčiai/Bufetas

1 – 2

3 – 6

 7-12

 

 

 

Pietūs/Bufetas

 

 

 

7 -1 2

2- 5

6 – 12/
1a – 1b

 1 – 12

PASTABA! Šiame grafike nurodytos klasės yra prioritetinės, visi kiti mokiniai bus aptarnaujami, jeigu yra laisvų vietų, ačiū už supratimą!MOKINIŲ PRIĖMIMO
Į VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJĄ
SĄLYGOS

Direktoriaus įsakymas dėl priėmimo į pirmąją klasę komisijos sudarymo

Mokinių priėmimo į pirmąją klasę komisijos darbo tvarka

Mokinių priėmimo į Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnaziją tvarka

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
_________________________________________________________
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių tvirtinimo


Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės

Mokinių etikos kodeksas

Mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka

Įsakymas dėl draudimo gimnazijoje ir jos teritorijoje rūkyti ir turėti elektroninių cigarečių

Įsakymas dėl gimnazistų aprangos

Įsakymas dėl gimnazijos moksleivių uniformos ir vidaus darbo tvarkos

Įsakymas dėl tvarkos gimnazijos valgykloje

Dėl mokinių atleidimo nuo muzikos ar dailės ir kūno kultūros pamokų

Prašymo forma DIREKTORIUI

Įsakymas dėl mokinių, pažeidusių gimnazijos vidaus tvarkos taisykles, elgesio fiksavimo ir nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo

Drausminės nuobaudos mokiniams, pažeidusiems gimnazijos vidaus taisykles ir tvarką

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarka

 

 
 Sutartys su moksleivių tėvais:
           1-4 klasės >>>
           5-8 klasės >>>
           9-10 klasės >>>
          11-12 klasės >>>
 Pastaba: sutartys sudaromos priimant į atitinkamo koncentro klasę, atskirai kiekvienam moksleiviui ir gali būti papildytos.